Regulamin

Treścią zobowiązania serwisu internetowego "taniopaczkikurierem" jest pośrednictwo w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki u kuriera DHL, DPD, GLS, DB SCHENKER, POCZTA POLSKA, Inpost sp. z o.o., Rohling Suus, Geodis, Hellmann, Fedex.
I. Definicje
a) Zleceniobiorca: TPK Joanna Sobańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TPK Joanna Sobańska
z siedzibą w Nowej Soli, 67-100, NIP 925-208-32-37, REGON 081219557
b) Zleceniodawca, Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
c) Użytkownik: osoba korzystająca z usług Zleceniobiorcy określana także jako Zleceniodawca
d) Usługa: usługa świadczona przez zleceniobiorcę polegająca na pośredniczeniu generowania etykiety na przesyłkę, uprawniającej do nadania przesyłki u kuriera a także na przygotowaniu listu przewozowego
e) Kurier: firma kurierska DHL Parcel Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., GLS Poland, Poczta Polska SA. DB Schenker, 
Rohling Suus, Geodis, Hellmann, Fedex, Inpost sp. z o.o.
f) List przewozowy - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
g) Przesyłka pobraniowa - przesyłka, której warunkiem odbioru jest uiszczenie przez odbiorcę kwoty wskazanej przez nadawcę w liście przewozowym.
h) Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
i) Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu www.taniopaczkikurierem.pl określająca wagę i gabaryty przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.taniopaczkikurierem.pl
2. Każdy użytkownik serwisu serwisu www.taniopaczkikurierem.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Zalogowanie do serwisu serwisu www.taniopaczkikurierem.pl oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili regulaminu.
4. Każde zlecenie wykonania usługi złożone Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:
a) regulamin świadczenia usług przewozowych przez DHL,
b) regulamin świadczenia usług przewozowych przez UPS,
c) regulamin świadczenia usług przewozowych przez GLS,
d) regulamin świadczenia usług przewozowych przez DPD,
e) regulamin świadczenia usług przewozowych przez POCZTA POLSKA,
f) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez DB Schenker,
g) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez Rohling Suus,
h) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez Geodis,
i) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez Hellmann,
j) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez Fedex.
k) 
regulamin świadczenia usług przewozowych przez Inpost sp. z o.o.
6. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa

7. Z usług świadczonych przez zleceniobiorcę korzystać może każdy użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej.
8. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
9. Wszelka korespondencja Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym składanie reklamacji.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, kodów źródłowych, danych dostępowych (loginów, haseł itp.) oraz wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usług.
III. Realizacja usługi
1. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz "Zamawiam Kuriera" dostępny na stronie internetowej www.taniopaczkikurierem.pl.
2. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej kurierowi.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania wszelkich informacji dotyczących przesyłki, w tym wymiarów, wagi, zawartości zgodnie z jej rzeczywistym stanem.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest zapakować przesyłkę według reguł obowiązujących, podanych przez przewoźnika w Instrukcji pakowania przesyłek.
5. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na uzupełniającą kwotę wynikającą z aktualnego cennika kuriera. Zleceniobiorca uprawniony jest także do wstrzymania przesyłki w magazynach Kuriera do czasu opłacenia w/w faktury.
7. W przypadku naliczenia przez Kuriera dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem (m.in.: opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy, dopłaty za korektę parametrów, zwrot do nadawcy itp.) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę dopłaty do zbiorczej faktury VAT, jednostkowej lub innej formy rozliczania przyjętej przez obie strony. Obciążenie zostaje naliczona w ciągu 30 dni roboczych, od dnia wykrycia nieprawidłowości.
8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty karnej za weryfikację przesyłek któeych wymiary i waga po weryfikacji przewoźnika odbiegają od wymiarów i wagi zadeklarowanych przez Zleceniodawcę. Wysokość opłaty jest stała wy wynosi:
a) 10,00 zł netto dla przewoźników: DHL Parcel Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., GLS Poland, Poczta Polska SA.
b) 50,00 zł netto dla przewoźnika: DB Schenker, Inpost sp. z o.o.
9. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego przewoźnika. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury Vat.
10. Zwroty przesyłek są magazynowane do czasu odbioru ich przez Zleceniodawcę, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przyjęcia zwrotu.
11. Zleceniodawca, który nie odbierze zwróconej przesyłki zostanie obciążony kosztami jej utylizacji.
12. Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629),
13. W przypadki stwierdzenia przez kuriera naruszenia pkt 11 rozdz. III Regulaminu, usługa przewozu może być zawieszona a przesyłka może być zatrzymana na koszt zleceniodawcy i do jego dyspozycji. Wówczas naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
14. Poprzez akceptację regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i zobowiązuje się do uregulowania tych należności dla Zleceniobiorcy nie później niż w terminie oznaczonym w w/w fakturze.
15. Zleceniobiorca ma prawo dokonać potrąceń swojej wierzytelności z przysługującej wierzytelności Zleceniodawcy. Dokonanie potrącenia następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.
16. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach, o którym mowa w pkt. II ppkt 5 niniejszego regulaminu
17. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia i/lub zablokowania konta zarejestrowanego zleceniodawcy bez podania przyczyny.
18. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż wygenerowanym przez Zleceniobiorcę
19. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę karno-manipulacyjną w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego listu przewozowego niż ten który został wygenerowany przez system serwisu www.taniopaczkikurierem.pl w wysokości 20zł netto, za zmiany na wygenerowanym liście przewozowym, za nadanie przesyłki o innych parametrach niż zdeklarowane lub za inne usługi doliczone przez firmę kurierską a nie oznaczone w formularzu nadania przesyłki. Opłata karno - manipulacyjna wynosi odpowiednio 20zł netto za różnice powodującą dopłatę do 100zł i 50zł netto powyżej 100 zł.
20. Zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić do anulowania listy przewozowe, które nie zostały przekazane do realizacji w innym przypadku uznane zostaną za zrealizowane i Zleceniobiorca naliczy opłatę według taryfy Zleceniodawcy. Reklamacja na fakturę VAT z pozycjami, które zawierają numery listów przewozowych niezrealizowanych a nie zostały zgłoszone do anulacji, nie będą rozpatrywane.
21. Zwroty pobrań (COD) odbywają się wyłącznie na podstawie numerów listów przewozowych otrzymanych w trakcie nadania przesyłki.
IV. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie swojego zobowiązania.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada ze problemy z funkcjonowaniem poczty e-mail, innych przekaźników informacji, za błędy powstałe z winy Kuriera (przewoźnika) lub niezależnych od niego przyczyn.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji i/lub nie zweryfikowania listu przewozowego po jego otrzymaniu (np. błędne adresy, numery konta itp.)
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w sytuacji gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego listu przewozowego od Zleceniobiorcy.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub w jaki kolwiek inny sposób utracenie, nie otrzymanie  listu przewozowego przez Zleceniodawce. 
7. Odpowiedzialność za nie należyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi firma kurierska zgodnie z obowiązującym regulaminem przewoźnika.
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie hasła uprawniającego do logowania w serwisie serwisu www.taniopaczkikurierem.pl
10. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z jego loginu i hasła.
11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezależne od niego problemy techniczne oraz awarie serwerów.
V. Reklamacje
1. Zleceniodawca bez wezwania winien zwrócić się do TPK Joanna Sobańska o dokonanie cesji praw wynikających z Usługi i na tej podstawie samodzielnie dochodzić praw bezpośrednio od Przewoźnika.
2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Kurierowi lub nieprawidłowości w pracy platformy taniopaczkikurierem.pl, niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez kuriera należy zgłaszać poprzez e-mail dok@taniopaczkikurierem.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
3. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji jest określony przez przewoźnika w jego regulaminie. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
5. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawie przewozowym oraz ustawy o prawie pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.
6. Składając reklamację należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty: kopię listu przewozowego, protokół szkodowy, zdjęcia uszkodzonego towaru, zdjęcia opakowania, dokument potwierdzający wartość uszkodzonego towaru- paragon, faktura lub inny dokument o podobnej mocy prawnej.
7. TPK Joanna Sobańska nie jest podmiotem rozpatrującym reklamacje z tytułu uszkodzenia, zagubienia, zniszczenia lub jakichkolwiek innych zdarzeń związanych z wadliwym doręczeniem przesyłki. TPK ponosi jedynie odpowiedzialność na przesyłki, które nie zostały wydane przewoźnikowi i znajdują się w magazynie TPK.
8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zgłoszenie reklamacji w żaden sposób nie zwalnia od uiszczenia na rzecz TPK Joanna Sobańska opłat oraz innych należności z tytułu wykonanych dla Klienta usług. Nie uprawnia również do dokonywania jakichkolwiek potrąceń należności w ramach wzajemnych rozliczeń dokonywanych bez zgody TPK Joanna Sobańska.
VI. Warunki płatności
1. Płatności za usługi dokonywane są przez Zleceniodawcę z góry przelewem na konto, za pośrednictwem platformy transferuj.pl, gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto po otrzymaniu faktury VAT w terminie oznaczonym na fakturze.
2. Opłaty za usługi Zleceniobiorcy naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
3. Zleceniobiorca zastrzega możliwość zmiany cennika i taryf. O dokonanych zmianach Zleceniobiorca każdorazowo informuje Zleceniodawcę. Zapisu tego, nie stosuje się w przypadku trybu specjalnego zmiany stawek. 
4. Każdorazowe logowanie się w serwisie serwisu www.taniopaczkikurierem.pl oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili cennika.
5. Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
6. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Zleceniobiorca wyśle fakturę VAT w formie papierowej na wskazany adres, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł netto.
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, chyba, że został naznaczony inny termin. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
8. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy do 7 dni po jej otrzymaniu. Zakwestionowanie faktury nie może się wiązać ze wstrzymaniem zapłaty należnej Zleceniobiorcy.
9. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie a także skierowania sprawy na drogę windykacyjną oraz wstrzymania usług do czasu uregulowania należności.
10. Zleceniobiorca wstrzyma wypłatę pobrań (COD) do czasu uregulowania należności.
11. Zleceniobiorca dokona kompensaty pobrań (COD) z należnościami, które pomimo wezwania Zleceniodawcy do płatności nie zostały opłacone. Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany na piśmie. Suma pobrań (COD) która przewyższa sumę zobowiązań zostanie zwrócona na konto Zleceniodawcy w terminie określonym w kompensacie.
VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Konwencji CMR, Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.
Regulamin obowiązuje od 2014.07.07
Ostatnia aktualizacja 2019.01.01.
Integralną częścią w/w regulaminu jest regulamin usług DHL, DPD, GLS, DB SCHENKER, Rohling Suus, Geodis, Hellmann, Fedex, 
Inpost oraz Poczty Polskiej dostępny na ich stronach www.

szybki kontakt

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiemy.

+48 731 538 438

dok@taniopaczkikurierem.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.